‘સબકે રામ, ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ’ : રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર પ્રાણપ્રતિષ્ઠા સંદર્ભે, ભાજપ-ગુજરાત સાંસ્કૃતિક સેલ દ્વારા આયોજીત વિવિધ કલા-સ્પર્ધા.

‘સબકે રામ, ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ’ : રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર પ્રાણપ્રતિષ્ઠા સંદર્ભે, ભાજપ-ગુજરાત સાંસ્કૃતિક સેલ દ્વારા આયોજીત વિવિધ કલા-સ્પર્ધા.